മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ! മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻഭാഷതാൻ!

- വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ